آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دوات

مرکب

مرکب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرکب، کسب معاش و مایحتاج زندگانی و رسیدن به خواسته و هدف می‌باشد.اگر در خواب ببینی از کسی مرکب گرفته‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو افزایش پیدا می‌کند .اگر ببینی مرکب ریخته یا آن را از دست داده‌ای،…

دوات

دوات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دوات، زنی پاک و عالم می‌باشد.اگر در خواب ببینی دوات داری، تعبیرش این است که با زنی پاک و عالم ازدواج می‌کنی و به تو سود و منفعت می‌رساند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دواتی از عاج داری، یـعـنـی«پادشاه»…
متن دوم