آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دهان خوب

دهان خوب و بد

دهان خوب و بد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دهان تو خوب و نیکو می‌باشد، تعبیرش این است که حرف‌های خوب و نیکو میشنوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دهان تو بوی خوب می‌دهد، یـعـنـی مردم تو را تحسین می‌کنند. ابراهیم کرمانی…
متن دوم