آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دندان

مسواک

مسواک تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که مال خودت را صرف چیزی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی دندان‌های خودت را مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که به همه بستگانت احسان و نیکی می‌کنی مسواک

دندان – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دندان‌هایت بوی خوبی می‌دهند، تعبیرش این است که بستگانت تو را تحسین می‌کنند، ولی اگر ببینی بوی بدی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت پشت سر تو غیبت و بدگوئی می‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی…

دندان

تعبیر کلی (مطالبی که در ادامه گفته خواهد شد بی فایده یا مضر است!... البته اگر روش تعبیر را ندانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان، خانواده و فامیل تو می‌باشد. تعبیر کلی

چانه

چانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چانه، بزرگتر فامیل و کسی است که کارهای زیادی را به عهده دارد.اگر در خواب ببینی چانه‌ات بزرگ و کلفت می‌باشد، تعبیرش این است که برای دودمان و نسل و خانواده خوار و حقیر خواهی شد.اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری…
متن دوم