آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دنبه

دنبه

دنبه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دنبه، کیف نگهداری از پول و مال و اموال است که متعلق به مرد یا زن او می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش کیف پول می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن دنبه، علم و دانش و حکمت است.اگر در…
متن دوم