آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دم اسب

دم اسب

دم اسب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دم خر یا اسب در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری .اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی سوار اسبی شده‌ای که دم درازی دارد، یـعـنـی به اندازه درازی دم اسب پیروان و…
متن دوم