آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دلالی کردن

دلالی کردن

دلالی کردن امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دلال، مردی است که راهنمای مردم در شناخت خیر و شر می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دلالی می‌کنی، یـعـنـی مصلح و اصلاحگر شده و راهنمای خوبی در انجام کارهای نیک و ثواب خواهی…
متن دوم