آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دشمن

کژدم خواره

کژدم خواره کژدم‌خواره جانوری است در شهر خوزستان که دم خود را روی زمین می‌کشد و هر کسی را زخمی کند هلاک می‌شود (از لغت نامه دهخدا). ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کژدم خواره، دشمن بی‌حرکت و آرام می‌باشد، ولی دشمنی او سخت و سنگین است.اگر در…

سگ

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سگ، دشمن پست و فرومایه، ولی مهربان می‌باشد. تعبیر خواب سگ ماده، زنی پست و فرومایه است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب سگ شکاری، دشمن آشکار می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سگ سیاه، دشمنی…

دروغ گفتن

دروغ گفتن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دروغ گفتن، فساد و گناه در دین است.اگر در خواب ببینی گواهی دروغ می‌دهی، تعبیرش این است که دین و ایمان تو از بین می‌رود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسم دروغ می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن…
متن دوم