آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دست

ساعد

ساعد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساعد، دوست و شریک و انسان مورد اعتماد است.اگر در خواب ببینی ساعد تو سالم و بزرگ است، تعبیرش این است که از دوست و شریک خودت خیر و منفعت به دست می‌آوری و باعث عزت تو می‌شود.اگر ببینی ساعد تو شکسته یا جدا…

ران

ران ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ران، قوت تو و فامیل و بستگانت می‌باشد. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب ران راست، قوم و خویش پدر، و ران چپ، قوم و خویش مادر تو است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ران تو شکسته یا افتاده است،…

دست – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو دست خودت راه می‌روی، تعبیرش این است که به کار خودت اعتماد خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از بستگانت سود و منفعت به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).جابر مغربی…

دربند بودن – بسته بودن دست

بسته بودن دست جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دستان خودت زنجیر داری، تعبیرش این است که به مال و اموال مردم دست درازی و تجاوز می‌کنی و از حرام بودنش نمی‌ترسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت غل داری و بسته است،…
متن دوم