آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دزدی

فراخی

فراخی ابن سیرین می‌گوید: به طوری کلی تعبیر چیزهای تنگی که فراخ و باز شده است، گشایش در کارها می‌باشد.اگر در خواب ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است، تعبیرش این است که رزق و روزی تو زیادتر می‌شود .اگر ببینی از جای تنگ، به جای باز و بزرگ و…

غارت

غارت تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مال و اموال تو را غارت کرده‌اند، تعبیرش این است که به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی مال و نعمت کسی را غارت کرده‌اند، یـعـنـی به اندازه مقداری که غارت شده…

راهزنی

راهزنی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب راهزن، مردی است که با مردم دعوا و درگیری می‌کند.اگر در خواب ببینی راهزنی مال و اموال بسیاری از تو برده است، تعبیرش این است که با شخصی ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی و تو را عزیز و گرامی می‌دارد و به…
متن دوم