آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب در آغوش گرفتن

گردن – دست در گردن

دست در گردن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست خودت را گردن کسی انداخته بودی و نمی‌دانستی که آن شخص زنده است یا مرده، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست خودت را دور گردنت حلقه کرده‌ای…

بغل کردن

بغل کردن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زن آشنایی را در آغوش گرفته‌ای، تعبیرش این است که اگر آن زن درستکار و باحجاب و پارسا باشد از او به تو چیزی دینی می‌رسد.اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی…
متن دوم