آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درگیری با شیر

شیر – درگیری یا فرار از شیر

درگیری یا فرار از شیر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد. جابر مغربی…

شیر (جانور)

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب شیر، «پادشاه» می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم