آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درگیری با سگ

سگ – درگیری با سگ

درگیری با سگ ابن سیرین می‌گوید: اگردر خواب ببینی سگی به تو پارس می‌کند، تعبیرش این است که دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سگ شکاری را از خودت دور می‌کنی، یـعـنـی از دشمن با منفعتی جدا می‌شوی.ابن سیرین…
متن دوم