آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درگیری با ستاره

ستاره – افتادن،آشفتگی،درگیری

افتادن،آشفتگی،درگیری... ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ستارۀ روشنی بروی زمین افتاد و روشنائی آن کم شد، تعبیرش این است که دانشمند و عالم بزرگ آن سرزمین هلاک می‌شود. اگر ببینی ستاره‌ای از آسمان به روی سر تو افتاده است، یـعـنـی به…
متن دوم