آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درگیری اسب

درگیری اسب

درگیری اسب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با اسب جنگ و نبرد می‌کنی و اسب رام و فرمانبردار نشده و غلبه دارد و غالب می‌باشد، تعبیرش این است که مرتکب گناه و معصیت یا دچار بلا و مصیبت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اسماعیل بن اشعث…
متن دوم