آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دروغ گفتن

نفرین کردن

نفرین کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شخص ظالمی را نفرین کرده‌ای، تعبیرش این است که بر آن ظالم پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند تعبیرش برخلاف این است .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شخص بی‌گناهی را نفرین…

قسم

قسم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسم می‌خوری، تعبیرش این است که دچار بدهکاری خیلی زیادی شده و گرفتار غم و اندوه و ضرر و زیان می‌شوی (از طرف«پادشاه»).اگر ببینی قسم راست می‌خوری، یـعـنـی به دست تو کار خوب و نیکی انجام می‌شود، یا…

دروغ گفتن

دروغ گفتن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دروغ گفتن، فساد و گناه در دین است.اگر در خواب ببینی گواهی دروغ می‌دهی، تعبیرش این است که دین و ایمان تو از بین می‌رود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسم دروغ می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن…

بربط شنیدن

بربط شنیدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی در کنارت بربط می‌زند، تعبیرش این است که حرف باطل و دور از واقعیتی میشنوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر صدای بربط میشنوی، یـعـنـی از زن بزرگی باخبر و با او دوست خواهی شد. بربط شنیدن
متن دوم