آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دروغگو

دروغ گفتن

دروغ گفتن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دروغ گفتن، فساد و گناه در دین است.اگر در خواب ببینی گواهی دروغ می‌دهی، تعبیرش این است که دین و ایمان تو از بین می‌رود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسم دروغ می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن…
متن دوم