آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درهای بهشت

درب‌های آسمان

درب‌های آسمان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درب آسمان باز شده است، تعبیرش این است که درب خیر بروی مردم آن سرزمین باز می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی درب‌های آسمان باز شده‌اند، یـعـنـی در آن سال دعاها مستجاب شده و…
متن دوم