آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درد گوش

گوش – درد یا افتادن گوش

درد یا افتادن گوش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوش‌درد داری، تعبیرش این است که از هر کسی فحش و ناسزا و حرف ناپسند میشنوی.اگر ببینی گوش تو افتاده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا دختر تو از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران…
متن دوم