آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درد پشت

پشت

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پشت، مردی است که از او قوت و یاری می‌گیرند به او پناه میبرند،‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش برادر می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش برای کافران ایمان می‌باشد و برای…
متن دوم