آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درخت

درخت – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایۀ درخت این است که به وسیله مردانی که به تو خدمت می‌کنند به آسایش و راحتی خواهی رسید، ولی اگر سایۀ درخت خار یا درخت بی‌میوه و بی‌ثمر باشد تعبیرش مردی مفسد و بی‌پروا و بی‌دین و ایمان می‌باشد و…

درخت

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر درختی که نزد مردم گرامی باشد، مردی شریف و بزرگوار می‌باشد.تعبیر خواب هر…

چوب

چوب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چوب، نفاق و دوروئی می‌باشد ‌‌‌‌‌ و بین چوب صاف و کج تفاوتی وجود ندارد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر خواب چوب، مرد دورو و منافق است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش انسان فاسد و منافق و دورو…

تبر

تبر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تبر، خدمتکاری است که اگر از او کاری بخواهند تا انجام بدهد، آن کار را به هم می‌ریزد و در آن اشکال به وجود می‌آورد تا دیگر از او نخواهند کاری انجام دهد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد ترسو می‌باشد، و…
متن دوم