آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درخت زیتون

زیتون – درخت زیتون

درخت زیتون حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت زیتون، مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می‌کند. درخت زیتون
متن دوم