آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درخت خرما

خرما – درخت و شاخه خرما (نخل و …)

درخت و شاخه خرما (نخل و ...) حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، تعبیرش این است که با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود…
متن دوم