آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درخت انگور

درخت – انواع درخت

انواع درخت ● آبنوس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت آبنوس، مردی است که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن یا «کنیزک» است. ● آلو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب…

باغ انگور

باغ انگور ابن سیرین می‌گوید: تعبیرخواب باغ انگور، زن نیکوکار و بخشنده می‌باشد. اگر در خواب ببینی باغ انگور جزء املاک و دارائیهای تو نمی‌باشد، تعبیرش این است که هر تعبیر خوب و بدی که گفته می‌شود به صاحب باغ برمی‌گردد.اگر در خواب ببینی که…

انگور – درخت انگور

درخت انگور حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است، امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: 1- سود و منفعت 2- ضرر و زیان 3- مرد حیله‌گر 4- جنگ و دشمنی 5- مال «شبهه‌ناک». درخت انگور
متن دوم