آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درب

درب – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی درب خانۀ کسی را می‌زنی، چنانچه جواب در زدنت را بدهند، تعبیرش این است که دعای تو مستجاب می‌شود و ممکن است در جستجوی گنجی بگردی و آن را پیدا کنی، و یا اگر ببینی درب خانه کسی را زده‌ای و به سرعت…
متن دوم