آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درب بسته

قفل

قفل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قفل را باز کرده‌ای، تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید و ممکن است حج را به جا بیاوری .اگر ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یـعـنـی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.امام…

درب باز یا بسته

درب باز یا بسته حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی درب‌هایی که میشناسی، به روی تو باز شده است، تعبیرش این است که درب‌های نعمت و مال و اموال دنیا به روی تو باز می‌شوند، و اگر ببینی آن درب‌ها به طرف راه و جاده باز شده است، یـعـنـی…
متن دوم