آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درآمدن کفش

کفش – درآمدن یا خرابی کفش

درآمدن یا خرابی کفش ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هنگام راه رفتن یک لنگه از کفش تو در آمد، تعبیرش این است که از برادر و خواهر خودت جدا می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بند کفش تو شکاف خورده است، یـعـنـی در مسافرت می‌مانی و…
متن دوم