آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب درآمدن چیزی از قلب

قلب – درآمدن چیزی از قلب

درآمدن چیزی از قلب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از قلب تو خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که از کار ناشایست توبه می‌کنی.اگر ببینی از قلب تو زهره بیرون می‌آید، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی از قلب خودت…
متن دوم