آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دخنه

دود کردن (دخنه)

دود کردن (دخنه) دخنه چیزهای خوشبوئی است که در آتش ریخته تا دود آن هوا را خوشبو و بیماران را بهبود بخشیده و از "چشم‌زخم" جلوگیری کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کنار خودت عود یا چیز خوشبویی را دود می‌کنی، تعبیرش این است که…
متن دوم