آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دختر

زن‌صفت

زن‌صفت منظور از "زن‌صفت"، مردی است که رفتار زنانه دارد. (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی "زن صفت" شده‌ای و خودت…
متن دوم