آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دبه روغن

دبه روغن (قوطی روغن،حلبی روغن و…)

دبه روغن (قوطی روغن،حلبی روغن و...) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دبۀ روغن داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و فردی امانت‌دار ارتباط و مصاحبتی دوستانه برقرار می‌شود و به اندازه کوچکی و بزرگی دبه از او خیر می‌بینی،…

خمره

خمره شاید امروزه بتوان تعبیرهای مربوط به خم (یا همان خمرۀ بزرگ) را در مورد بشکه نیز به کار برد یا بقیۀ ظروف دیگر که صرفاً جهت نگهداری از مواد مصرفی به کار می‌رود را نیز با استفاده از موضوعات زیر تعبیر کرد، که به طور کلی تعبیر این نوع از…
متن دوم