آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دباغی

دباغی

دباغی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دباغی می‌کنی، تعبیرش این است که کار مردم را به درستی انجام می‌دهی.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دباغ، مردی است که صلاح کار به دست او می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش حاکم و والی است که مردم…
متن دوم