آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دام و تله

شکار

شکار ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکاری را در دام انداخته‌ای، تعبیرش این است که زن‌ها را دوست داری و طالب آن‌ها هستی، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی با حیله و حقه مال و اموال مردم صحرانشین را می‌گیری .جابر مغربی می‌گوید: اگر…

دام و تله

دام و تله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دام، مکر و حیله می‌باشد.اگر در خواب ببینی پای تو در تله‌ای گرفتار شده است، تعبیرش این است که گرفتار مکر و حقه می‌شوی، ولی اگر ببینی از تله خارج شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.جابر مغربی…
متن دوم