آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داشتن کبوتر

کبوتر – داشتن کبوتر

داشتن کبوتر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.‌‌‌‌‌ جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای…
متن دوم