آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داشتن چکمه

چکمه – داشتن چکمه

داشتن چکمه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چکمۀ چرمی داری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چکمه داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری . داشتن چکمه
متن دوم