آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داشتن مو

مو – داشتن مو

داشتن مو ● زبان: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو مو درآورده است، تعبیرش این است که به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی . ● ساق پا: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساق‌های تو پرمو می‌باشند،…
متن دوم