آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داشتن شراب در خانه

شراب – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پیاله شراب در دست داری، ولی…
متن دوم