آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داشتن خرگوش

خرگوش – گرفتن یا داشتن خرگوش

گرفتن یا داشتن خرگوش جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانه تو خرگوش وجود دارد، تعبیرش این است که با زن پارسا و کم‌حرفی ازدواج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خرگوشی را گرفته‌ای یا کسی آن را به تو بخشیده است، یـعـنـی با زن بدی…
متن دوم