آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داشتن جواهر

جواهر -داشتن یا از دست دادن جواهر

داشتن یا از دست دادن جواهر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جواهری داری، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند و زیبا ازدواج می‌کنی، ولی اگر ببینی جواهر خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی…

جواهر

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جواهر، زنی ثروتمند و زیبا می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جواهر عبارتند از: 1- مال و اموال 2- علم مشهور 3- فرزند معروف4- چیزی گرانبها 5- زنی زیبا 6- سخنی مفید 7- خیر و برکت 8- کاری نیک…
متن دوم