آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داس

داس

داس جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی داسی از جنس طلا یا نقره در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که مقداری مال و اموال حرام به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی داس در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که ابزاری به دست می‌آوری…
متن دوم