آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب داستان

قصه

قصه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای مردم قصه می‌گویی، تعبیرش این است که از ترس و دلهره نسبت به افراد ستمگر ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی به خواسته‌ات می‌رسی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی قصۀ خیر و صلاح و یا شر و فساد…
متن دوم