آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دارو

هاون

هاون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هاونِ همراه با دسته، دو نفر شریک می‌باشند که از یکدیگر فرار نمی‌کنند، و اگر فقط ظرف یا فقط دسته هاون را ببینی تعبیری ندارد.اگر در خواب ببینی چیز شیرینی میکوبی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تلخ…

مقل

مقل تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت مقل درآوردی و کندی، تعبیرش این است که کار بی‌سود و منفعتی انجام می‌دهی .اگر ببینی مقل خوردی، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. مقل

مرزنگوش

مرزنگوش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرزنگوش را می‌بوئی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی که عالم و دانا خواهد شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گیاهان خوشبوئی مثل مرزنگوش و سوسنبر و... می‌فروشی، یـعـنـی در انجام…

مازو

مازو ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب مازو، بیماری می‌باشد.تعبیر خواب مازوی سبز و سیاه، غم و اندوه است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت مازو جمع می‌کنی، تعبیرش این است که با سختی و مشقت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی…

دارو

تعبیرهای کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر داروی زرد رنگی، بیماری و رنج و سختی است.تعبیر خواب هر دارویی که خوردن آن مطبوع و آسان باشد، بهبودی و آسایش می‌باشد، ولی اگر بد و نامطبوع باشد، تعبیرش مبتلا شدن به بیماری است. تعبیرهای…

خرفه

خرفه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرفه، پریشانی و غم و اندوه می‌باشد و تعبیر خوردنش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). خرفه

پادزهر

پادزهر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای درمان بیماری پادزهر می‌خوری، تعبیرش این است که از رنج و سختی نجات پیدا می‌کنی و کارهایی را با موفقیت انجام خواهی داد، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش غم و اندوه و نگرانی و عیب و نقص می‌باشد…
متن دوم