آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خیمه

خرگاه

خرگاه منظور از خرگاه، خیمه و چادر بزرگ می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خرگاه نشسته‌ای، تعبیرش این است که از مال و اموالی مادی به دست می‌آوری، یا با زنی ازدواج می‌کنی، مخصوصاً اگر ببینی خرگاه برای خودت می‌باشد.اگر ببینی در…

چادر (خیمه)

چادر (خیمه) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای خودت چادر زده‌ای یا کسی آن را برای تو بر پا کرده است و در آن نشسته‌ای، تعبیرش این است که اگر سپاهی و لشکری هستی، به اندازۀ کوچکی و بزرگی چادر به مال و اموال می‌رسی، ولی اگر بازرگان باشی…
متن دوم