آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خیار

خیار معمولی

خیار معمولی ابن سیرین می‌گوید: چنانچه در بیداری فصل خیار باشد تعبیر آن در خواب این است که حرف خوبی میشنوی یا اینکه زنی به تو علاقه‌مند می‌شود. اگر ببینی از آن خیار خورده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات از آن زن می‌رسی، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی…
متن دوم