آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خُم

خُم (خمرۀ بزرگ)

خُم (خمرۀ بزرگ) ● ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خم، زنی است که از طرف او به خانه فائده می‌رسد(البته به اندازۀ بزرگی و کیفیت خم)، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش «پادشاه» بزرگ، ریاست و یاران پادشاه می‌باشد. ● خم سرکه: ابراهیم کرمانی…
متن دوم