آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خون

قلب – درآمدن چیزی از قلب

درآمدن چیزی از قلب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از قلب تو خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که از کار ناشایست توبه می‌کنی.اگر ببینی از قلب تو زهره بیرون می‌آید، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی از قلب خودت…

فصد کردن

فصد کردن بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب فصد کردن این است که اگر عفیف و پاکدامن باشی، به شادی و نشاط می‌رسی، ولی اگر عفیف و پاکدامن نباشی به اندازه‌ای که خون رفته است دچار ضرر و زیان و جدائی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب…

خون

خون بجای شیر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و…

ختنه کردن

ختنه کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ختنه کردی، تعبیرش این است که سنت و روشی را پیروی کرده و انجام می‌دهی که تو را از گناه بازمیدارد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر مرد ختنه شده‌ای در خواب ببیند که او را ختنه کرده‌اند، تعبیرش…
متن دوم