آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن گوشت شتر

شتر – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ تو فرار کرده یا دزدیده شده است، تعبیرش این است که از زن خودت جدا می‌شوی، یا میان شما دعوا و دشمنی بوجود آید. اگر ببینی شتر مادۀ تو مُرده است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود…

شتر – گوشت شتر

گوشت شتر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گوشت شتر می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ابراهیم…
متن دوم