آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن چرک

چرک – خوردن چرک

خوردن چرک ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چرک را می‌مکی و می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد.…
متن دوم