آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن پیاز

پیاز

پیاز ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیاز، غم و اندوه و تباه شدن حال و روز تو می‌باشد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش مال حرامی می‌باشد که در آن خیر و راحتی وجود ندارد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش مال حرام و حرف زشت و ناپسند…
متن دوم