آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن پرنده

پرنده – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، تعبیرش این است که چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و…
متن دوم