آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن شیر

شیر خوراکی – سایر موارد

سایر موارد تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری.تعبیر شیر در خمره، مال و اموال فراوان می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خیک شیر و ماست، مرد خَیِّر و…
متن دوم